Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 23.06.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 23.06.2020 г.


На заседанието си на 23.06.2020 г. КФН реши:
   
1. Отписва ДФ „Смарт Тех” (с предишно наименование „Алфа избрани акции“) като емитент и колективна инвестиционна схема, управлявана от управляващо дружество „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД, и издадената от фонда емисия дялове, от водените от КФН регистри.
 
2. Отписва ДФ „Алфа Индекс Имоти“ като емитент и колективна инвестиционна схема, управлявана от управляващо дружество „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД, и издадената от фонда емисия дялове, от водените от КФН регистри.
 
3. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоки за възлагане на дейности на доставчици на облачни услуги, издадени от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, считано от 1 януари 2021 година.
 
4. Определя съществена трета държава – САЩ, във връзка с прилагане на ниво на антицикличен капиталов буфер за експозиции за кредитен риск към трети държави, съгласно чл. 117 от Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им. Нивото на антицикличния буфер за третото тримесечие на 2020 г. за експозиции към тази държава е 0%. 
 
5. Изпраща писмо до Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), с което я уведомява, че мерките, предприети от управляващо дружество Amundi Luxembourg S.A., Люксембург, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публичното предлагане на територията на Република България на 11 класа ценни книжа на подфонд PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS на инвестиционното дружество с подфондове AMUNDI FUNDS.
  
6. Изпраща писмо до „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД, гр. Пловдив, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.