Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 23.05.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 23.05.2019 г.


На заседанието си на 23.05.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции, издадена от „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Емисията е в размер на 10 000 000 лева, разпределени в 10 000 000 броя обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от  72 200 000 лева на 82 200 000 лева.
Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Не налага окончателна забрана на коригирано търгово предложение от Юрий Ангелов Ангелов за закупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания” АД на 131 806 броя акции от капитала на „Велина” АД, гр. Велинград, от останалите акционери на дружеството.
Предложената цена за една акция е 2,82 лева.
 
3. Одобрява Кай Мюлер за член на Надзорния съвет на “Пенсионноосигурително дружество Алианц България“ АД.
 
4. Одобрява Николай Иванов Марев за член на Управителния съвет на Пенсионно осигурителна компания „ДСК - Родина“ АД.
 
5. Отказва да нотифицира „Рекрекс Консултинг” ЕOOД за извършване на дейност по разпространение на застрахователните продукти на ЗК „Лев Инс“ АД на територията на Република Румъния, при условията на правото на установяване.
 
6. Изпраща писмо до „Адванс Терафонд“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на промени в устава на дружеството.
 
7. Изпраща писмо до управляващото дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление национален договорен фонд от отворен тип „Expat Bulgaria Short SOFIX“ („Експат България Шорт Софикс“) и за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар.
 
8. Изпраща писмо до Надзорния орган на Германия (BaFin), с което дава съгласие за предстоящото прехвърляне на застрахователен портфейл от “Generali Versicherung AG”, в качеството му на прехвърлящ застраховател, към “AachenMünchener Versicherung AG”, в качеството му на приемащ застраховател.
 
9. Изпраща писмо до Пенсионноосигурителна компания „ДСК - Родина“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на биометричните таблици за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии, отпускани от Универсален пенсионен фонд „ДСК – Родина“.