Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 23.05.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 23.05.2018 г.


На заседанието си на 23.05.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Реал Финанс Асет Мениджмънт” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с издаване на одобрение на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове (ДФ) „Реал Финанс Балансиран Фонд” и ДФ „Реал Финанс Високодоходен Фонд“.
 
2. Издава одобрение на управляващо дружество (УД)  „ЕФ Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и Правила за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на управлявания от него договорен фонд (ДФ) „ЕФ Принсипал”.
По отношение на управлявания от него договорен фонд (ДФ) „ЕФ Рапид” издава одобрение на промени в Правила за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите и връща за корекции документите, с които се иска одобрение на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на ДФ.
 
3. Приема нотификацията от Австрийския контролен орган за надзор над финансовите пазари (FМА) относно публичното предлагане на територията на Република България на класове ценни книжа на фондове ERSTE BOND EMERGING MARKETS, ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE, ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG, ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) и ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE SHORT TERM, управлявани от ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
 
4. Уведомява „Застрахователна компания Олимпик - клон България” да предприеме необходимите действия по извършване на плащания, така както са определени в искането на Надзорния орган върху застраховането на Република Кипър.
 
5. Издава одобрение на „Актив Пропъртис” АДСИЦ, гр. Пловдив, за промени в устава на дружеството.
 
6. Издава одобрение на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ, гр. София, за промени в устава на дружеството.
 
7. Заличава „Еврокредит” EАД (в несъстоятелност) от регистъра на застрахователните брокери.
 
8.  Заличава „Рикавъри” ЕООД от регистъра на застрахователните брокери.
 
9.  Приема Годишния отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2017 г., който ще бъде представен в Народното събрание до 30 май 2018 г.