Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 23.04.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 23.04.2020 г.

 
На заседанието си на 23.04.2020 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД, гр. София, с Решение № 281-Е на Комисията. Емисията е в размер до 40 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева всяка една.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Отказва да издаде потвърждение на проспект за първично публично предлагане на акции,  които да бъдат издадени от „Феникс Капитал Холдинг“ АД.
 
3. Изпраща писмо до Белгийския надзорен орган за финансови услуги и пазари (Financial Services and Markets Authority – FSMA), с което го уведомява, че мерките, предприети от управляващо дружество KBC Asset Management NV, Белгия, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане на територията на Република България на 2 класа ценни книжа на подфондове KBC ExpertEase Defensive Balanced и KBC ExpertEase Dynamic Balanced на инвестиционно дружество HORIZON.
 
4. Изпраща писмо до „Българска фондова борса” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с производството за регистриране на дружеството като администратор на бенчмаркове по чл. 34, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/1011.
 
5. Изпраща писмо до „Витоша Венчър Партнърс” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с производството за вписване на дружеството като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗКФН.
 
6. Изпраща писмо до „Застрахователна компания Юроамерикан” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с производството за утвърждаване на „МАЗАРС” ООД и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА” ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на застрахователното дружество.
 
7. Утвърждава „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД и „РСМ БГ” ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. и на годишните справки, доклади и приложения на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „СЪГЛАСИЕ” АД.
 
8. Регистрира промяна на един от материалите в програмата за обучение, представена от „АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС“ ООД, за провеждане на професионално обучение на застрахователни брокери. Дружеството е регистрирано като обучаваща организация на застрахователни брокери във връзка с изискванията на Наредба № 28 от 10.05.2006 г.