Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 23.04.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 23.04.2019 г.


На заседанието си на 23.04.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, издадена от „Браво пропърти фонд” АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 36 050 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 650 000 лева на 36 700 000 лева.
 
2.Одобрява проект, съдържащ конкретни дейности, които да бъдат финансирани със средства от Гаранционния фонд (ГФ). Средствата, предвидени за инвестиционни разходи за 2019 г., възлизат на 1 800 197 лева и са предназначени за финансиране на конкретни дейности по безопасност на движението по пътищата. Разпоредбата на чл. 560 от Кодекса за застраховането (КЗ) предвижда 5 % от средствата на Гаранционния фонд (ГФ) за незастраховани МПС, набрани през предходната година от вноски по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, да се изразходват за инвестиционни разходи за техника и информационни и комуникационни технологии за подобряване състоянието на безопасността на движението по пътищата.
 
3. Определя индивидуалните годишни вноски за 2019 г. във Фонда за преструктуриране на инвестиционните посредници.
 
4. Издава одобрение за промени в уставите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, гр. София, и на „Софарма имоти” АДСИЦ, гр. София.
 
5. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че
управляващото дружество Schroder Investment Management S.A., Luxembourg, може да започне да предлага на територията на Република България 4 класа ценни книжа на подфонд GLOBAL TARGET RETURN на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund.
 
6. Изпраща писмо до „Еврохолд България“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на привилегировани акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
7. Изпраща писмо до „Морнингсайд Хил” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството като лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд.
 
8. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявлението на дружеството за частичен отказ от лиценз и добавяне на допълнителна услуга в лиценза на инвестиционния посредник.