Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 23.02.2021 г.

Решения от заседание на КФН на 23.02.2021 г.


На заседанието си на 23.02.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Топлофикация - Русе” АД, гр. Русе.
Емисията е в размер на размер на 28 349 152 лева, разпределени в 28 349 152 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка една, представляващи целия регистриран капитал на дружеството.
Вписва посочената емисия и „Топлофикация - Русе” АД като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Приема:
- Указания относно тълкуването и прилагането на чл. 292, ал. 2 и 3, чл. 304, ал. 2 и 3, чл. 316, ал.1, чл. 317, ал. 3 и чл. 321б, ал. 2 от Кодекса за застраховането във връзка с осигуряването, документирането и отчитането на продължаващото професионално обучение и развитие на разпространителите на застрахователни продукти;
- Указания относно тълкуването и прилагането на чл. 290, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането във връзка с разглеждането на жалби на ползватели на застрахователни услуги от застрахователните посредници;
- Практика относно установяването на факти и обстоятелства при извършване на проверки на място на застрахователни посредници.
 
3. Изпраща писмо до Софийски градски съд с искане за представяне на удостоверение за наличие на образувано пред съда търговско дело срещу „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ във връзка с образувано пред КФН административно производство за издаване на разрешение за прекратяване, отнемане на лиценза и одобрение на ликвидатори на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ.
 
4. Изпраща писмо до Комисия за надзор на финансовия сектор – Люксембург (CSSF), че мерките, предприети от управляващо дружество Schroder Investment Management (Europe) S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане в България на 7 класа ценни книжа на подфонд COMMODITY на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund.