Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 23.02.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 23.02.2017 г.

На заседанието си на 23.02.2017 г. КФН реши:
 
1. Прекратява образуваното въз основа на заявление производството за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на „АСАРЕЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД (в процес на учредяване).

2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от Маркар Ширинян за закупуване чрез инвестиционен посредник на акции на „Метрон” АД от останалите акционери на дружеството.

3. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции с право на глас, които ще бъдат издадени от „Фазан” АД, гр. Русе, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството съгласно решение на съвета на директорите на дружеството, както и за вписване на посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

4. Отнема правото на Димитър Торбов да упражнява дейност като брокер, признато със сертификат от Комисията по ценните книжа и фондовите борси.

5. Одобрява Методология за проверка на активите на пенсионните фондове в България.

6. Одобрява Методология за проверка на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група.

7. Открива производство за издаване на общ административен акт - Решение за определяне на формата и съдържанието на справките по чл. 7, ал. 2 и по чл. 13, ал. 2 от Наредба № 54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по член 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането със следното съдържание:

Определя формата и съдържанието на справките по чл. 7, ал. 2 от Наредба № 54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по член 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането съгласно Приложение № 1.
Определя формата и съдържанието на справките по чл. 13, ал. 2 от Наредба № 54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по член 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането съгласно Приложение № 2.

8. Преизбира Дияна Митева - Бончева за заместник-председател на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите с мандат пет години. Преизбира Ирина Марцева за член на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите с мандат пет години. Освобождава Павлина Аначкова-Кантарева като член на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите поради изтичане на мандата й. Избира Радослава Масларска за член на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите с мандат пет години.