Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 23.01.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 23.01.2020 г.


На заседанието си на 23.01.2020 г. КФН реши:
 
1.  Вписва емисия акции, издадена от „Премиер Фонд” АДСИЦ, гр. Варна, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа на КФН с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 1 149 999 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 650 000 лева на 1 799 999 лева.
 
2. Отписва „САФ Магелан“ АД, гр. София, и „Кнезим“ АД, гр. Кнежа, като публични дружества и издадените от дружествата емисии акции от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. 
 
3. Заличава 10 застрахователни агенти: „ТУРИСТ КОМЕРС” ЕООД, „МИРРА БАЛКАНИКА ГРУП” ЕООД, „Н. Т. РЕВЕНТОН” ЕООД, „РОКАДО - 2” ЕООД, „НКВ ИНС” ЕООД, „П2 КОНСУЛТ” ЕООД, „ПРОГРЕС М 2000” ЕАД, „РЕЙС АРТ” ООД, „СЕЙНТ ИЛЕВЪН” EООД и „СИГНАЛ” EООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
4. Прекратява производство за потвърждаване на проспект на Европейския съюз за растеж за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от “ЛКСИР“ ЕАД, гр. София, по искане на дружеството.
 
5. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „ЕВРО-ФИНАНС” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Иван Влаев и Десислава Анева за членове на съвета на директорите на дружеството.