Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 22.12.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 22.12.2020 г.


На заседанието си на 22.12.2020 г. КФН реши:

1. По предложение на Съвета на Гаранционния фонд (ГФ) КФН определи вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите към Фонда за незастраховани моторни превозни средства (МПС) в ГФ. През 2021 г. вноската остава в размер на 10.50 лв. за всяко застраховано МПС. Размерът на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз по чл. 461, т. 2 от КЗ също не се променя и остава 0.15 лв. за всяко място, без мястото на водача в превозните средства. Вноската към Обезпечителния фонд също остава в размер на 2.50 лв. за всяко застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“.
Общо вноската към ГФ на всяко едно застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“ остава 13.00 лв., които се разпределят във въпросните два фонда.
 
2. Одобрява Петър Марков за лице, ръководещо функцията по вътрешен одит на Гаранционен фонд.
 
3. Одобрява Борис Паличев за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Застрахователна компания „УНИКА“ АД и на Застрахователна компания „УНИКА ЖИВОТ“ АД.
 
4. Одобрява Йерун ван Лейуън за член на Съвета на директорите на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД
 
5. Одобрява представените промени в устава на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ.
 
6. Не издава забрана на инвестиционен посредник „МК Брокерс” АД относно намерението му да придобие пряко квалифицирано участие в размер на 100 % от капитала на управляващото дружество „Делтасток управление на активи“ ЕАД.
 
7. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Кап Нор” ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Капман” АД на 48 650 броя акции от капитала на „Вапцаров” АД от останалите акционери на дружеството.
 
8. Спира производството за одобряване на проспект за публично предлагане на варанти, които да бъдат издадени от „Алфа България“ АД.
 
9. Прекратява производство относно намерението на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕИГ Ре” ЕАД да извършва дейност на територията на всички държави членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство при условията на свобода на предоставяне на услуги.
 
10. Изпраща уведомление до компетентния надзорен орган на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия относно намерението на ЗД „ЕВРОИНС” АД да извършва дейност по определени класове застраховки на тяхна територията при условията на правото на установяване /чрез клон/.
 
11. Изпраща писмо до националния компетентен орган на Люксембург, с което дава съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от “CREDIT AGRICOLE RISK INSURANCE” S.A., Люксембург, към “PACIFICA” S.A., Франция.
 
12. Заличава „МАКС БРОКЕР” ООД„СОПЕТ“ ЕООД и „АЙСЕК БРОКЕР” ЕООД от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
13. Приема Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода 1 януари – 30 юни 2021 г., която е публикувана в раздел „Нормативна уредба“ – „Програма за нормативната дейност на КФН“.
 
14. Определя за съществена трета държава - САЩ във връзка с прилагане на ниво на антицикличен капиталов буфер за експозиции за кредитен риск към трети държави съгласно чл. 117 от Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им. Нивото на антицикличния буфер за първото тримесечие на 2021 г. за експозиции в тази държава да е 0%.
 
15. Изпраща писмо до KBC Asset Management NV, Белгия, действащо чрез клона си „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон” КЧТ в Република България, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с организиране и управление на договорен фонд „ОББ ЕкспертИйз”.
 
16. Изпраща писмо до „ЗД ЕВРОИНС ЖИВОТ” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност на територията на Република Италия при условията на правото на установяване /чрез клон/.
 
17. Изпраща писмо до „ТРЪСТИ.БГ” ЕООД  с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
18. Изпраща писмо до „ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на „Прайсуотърхаускупърс одит“ ООД и „Бейкър Тили Клиту и парньори“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на дружеството.