Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 22.12.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 22.12.2017 г.


На заседанието си на 22.12.2017 г. КФН реши:
 
1. Прилага принудителна административна мярка, с която налага забрана за срок от три месеца, считано от 07.01.2018 г., на Цветан Борисов да управлява и представлява „Интерактив кампъни” ЕООД. Удължава срока на квестурата на дружеството с три месеца, считано от 07.01.2018 г.
 
2. Връща предложения бюджет на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2018 г. с указания за корекции.
 
3. Отказва да потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Фючърс Кепитал” АД. Емисията е в размер на 5 000 000 евро, разпределени в 5 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми облигации с единична номинална и емисионна стойност 1 000 евро.
 
4. Изпраща писмо до „Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ с указания за отстраняване на констатирани непълноти и несъответствия, както и да представи допълнителни документи, във връзка със заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел и за потвърждаване на проспект.
 
5. Отписва Застрахователно акционерно дружество (ЗАД) „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, във връзка с тяхно заявление. Отписва и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 3 147 458 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка една.
 
6. Потвърждава проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Елана Агрокредит” АД в резултат на увеличаване на капитала. Емисията е в размер на 18 902 402 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,10 лв. Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър.
 
7. Отказва признаването на придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Конрад Лисовски.
 
8. Утвърждава „Баланс-М“ ЕООД и „Бул одит” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от Кодекса за застраховането за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „Застрахователно еднолично акционерно дружество ЦКБ Живот” ЕАД.
 
9. Приема на първо гласуване Наредба за изискванията към годишния доклад за професионалната схема и за реда и начина за предоставяне на данни за управлението на професионална схема на чуждестранно предприятие осигурител. (Проектът на наредбата и  мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 05.12.2018 г., включително)