Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 22.12.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 22.12.2016 г.

На заседанието си на 22.12.2016 г. КФН реши:
 
1. Приема Плана за действие на Комисията за финансов надзор за 2017 г.

2. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти до „Български фонд за дялово инвестиране” АД във връзка с постъпило заявление за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции.

3. Удължава срока на „Асарел Асет Мениджмънт” АД (в процес на учредяване) до 24.01.2017 г. за предоставяне на допълнителни документи и информация по образувано административно производство за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество.

4. Вписва емисия варанти, издадени от „Феърплей пропъртис” АДСИЦ в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

5. Издава временна забрана за публикуване на внесено в КФН търгово предложение за закупуване чрез инвестиционен посредник на 96 607 бр. акции от капитала на „ЕкоИнвест Холдинг” АД, гр. Козлодуй, от останалите акционери на дружеството.

6. Изпраща писмо до Комисията по капиталовия пазар на Република Гърция (Hellenic Capital Market Commission – HCMC), с което изисква допълнителна информация относно намерението на Nuntius Brokerage and Investment Services S.A., инвестиционен посредник, лицензиран от HCMC, да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Република България. Клонът ще бъде вписан във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 2 от ЗКФН след получаване на изисканата информация.

7. Утвърждава промените във Вътрешните правила за работната заплата от Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите.

8. Изпраща писмо за предоставяне на допълнителна информация относно постъпило заявление от Фонда за компенсиране на инвеститорите във връзка с предложение за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ФКИ.

9. Приема бюджета на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2017 г.

10. Приема актуализирания бюджет на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2016 г.

11. Определи състав на изпитна комисия за провеждане на изпита за инвестиционни консултанти и брокери на ценни книжа, съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 7.

12. Оставя без разглеждане жалба, подадена от ПОАД „ЦКБ-Сила” АД, като недопустима.