Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 22.10.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 22.10.2019 г.

На заседанието си на 22.10.2019 г. КФН реши:
 
1. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Вианд“ ЕАД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол” АД на 83 796 броя акции (2.40%) от капитала на „Свинекомплекс Николово“ АД, с. Николово, община Русе, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Издава одобрение на управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите и Правилата за оценка и управление на риска на управлявания от него договорен фонд „ДСК Глобални защитни компании” (с предишно наименование „ДСК Имоти”).
 
3. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 29.09.2017 г. до 30.09.2019 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълния текст на решения № 1138 – УПФ от 22.10.2019 г. и № 1139 - ППФ от 22.10.2019 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи”.
 
4. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Румъния относно намерението на „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД да извършва застрахователна дейност на територията на Румъния при условията на свобода на предоставяне на услуги по определени класове застраховки по Приложение № 1 от Кодекса за застраховането:
  • „Злополука /включително трудова злополука и професионални заболявания/”;
  • „Заболяване”;
  • „Сухопътни превозни средства /без релсови превозни средства/”;
  • „Товари по време на превоз” (включително стоки, багажи и др.);
  • „Пожар и природни бедствия“;
  • „Други вреди на имущество”;
  • „Обща гражданска отговорност”;
  • „Разни финансови загуби”;
  • „Помощ при пътуване (Асистанс)”.

5. Изпраща писмо до „ЛВГ БРОКЕР“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
6. Изпраща писмо до „AБРОКЕР” ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.