Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 22.08.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 22.08.2019 г.


На заседанието си на 22.08.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции, издадена от „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 2 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 650 000 лева на 2 650 000 лева чрез упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от дружеството.
 
2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Вианд“ ЕАД за закупуване чрез инвестиционен посредник  „Карол” АД на 1 217 039 броя акции от капитала на „Свинекомплекс Николово“ АД, с. Николово, общ. Русе, от останалите акционери на дружеството.
 
3. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД, както и на годишните справки, доклади и приложения.
 
4. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ” АД, както и на годишните справки, доклади и приложения.
 
5. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на ЗАД „ЕНЕРГИЯ” АД, както и на годишните справки, доклади и приложения.
 
6. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че управляващото дружество Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, може да започне да предлага на територията на Република България 2 класa ценни книжа на подфонд BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 11/2024, клас A CAP, ISIN LU2033258190 и подфонд BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 01/2025, клас A CAP, ISIN LU2033259248 на инвестиционното дружество AMUNDI FUND SOLUTIONS. 
 
7. Уведомява компетентните органи на Република Малта относно намерението на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД да извършва дейност по клас 17 - „Правни разноски“ от Приложение № 1 от КЗ на територията на Република Малта при условията на свобода на предоставяне на услуги.
8.Уведомява компетентните органи на Република Гърция относно намерението на „Застрахователно дружество ЕИГ Ре” ЕАД да извършва застрахователна дейност на територията на Република Гърция при условията на свобода на предоставяне на услуги.
 
9. Изпраща писмо до управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд от отворен тип „Expat Bulgaria Short SOFIX“ („Експат България Шорт Софикс“). 
 
10. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Делтасток“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Мартин Търпанов за член на управителния съвет на дружеството.
 
11. Изпраща писмо до национално инвестиционно дружество „Индустриален фонд” АД от затворен тип с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Николай Маринов за член на съвета на директорите на дружеството.