Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 22.05.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 22.05.2018 г.


На заседанието си на 22.05.2018 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на „Арко фонд за недвижими имоти” АДСИЦ, гр. София, за промени в устава на дружеството.
 
2. Вписва последваща емисия акции, издадена от „Индустриален Холдинг - България” АД, гр. София, в размер на 30 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев. Емисията е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 77 400 643 лева на 107 400 643 лева чрез конвертиране на облигации в акции. Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
3. Изпраща писмо до „Захарни заводи” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации.
 
4. Изпраща писмо до „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
5. Изпраща писмо до „Сирма Груп Холдинг“ АД, гр. София, с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
6. Издава одобрение на управляващо дружество (УД) „Актива Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове „Актива Високодоходен фонд” и „Актива Балансиран фонд”.
 
7. Издава одобрение на управляващо дружество (УД) „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за управление на риска и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове „Експат Глоубъл Екуитис”,  „Експат Имърджинг Маркетс Стокс“ и „Експат Бондс“.
 
8. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Булброкърс” ЕАД (с предишна правно-организационна форма „Булброкърс” АД) с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявения от дружеството частичен отказ от лиценз съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти.
 
9. Приема да спазва в надзорната практика на Комисията за финансов надзор Насоки за сътрудничество между органите съгласно членове 17 и 23 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
 
10. Вписва актуализиран проспект на договорен фонд „Адванс Консервативен Фонд“, заявен за вписване в регистъра на КФН от управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД.
 
11. Изпраща писмо до управляващо дружество „Аларик кепитъл“  АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с вписване в регистъра на КФН на актуализирани проспекти на договорните фондове „Аларик – глобални суровини“ и „Аларик – хибриден депозит“.
 
12. Вписва актуализирани проспекти и документи с ключова информация за инвеститорите на договорните фондове „Реал финанс балансиран фонд“ и „Реал финанс високодоходен фонд“, заявени за вписване в регистъра на КФН от  управляващо дружество „Реал финанс асет мениджмънт“ АД.
 
13. Прилага принудителни административни мерки спрямо „Българска фондова борса-София“ АД във връзка с окончателното спиране на извършването на сделки с акции, емитирани от „Екотаб“ АД и „Пангеа“ АД.
 
14. Одобрява Михаела Станимирова за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Джи Пи Презастраховане“ ЕАД.
 
15. Одобрява Павлин Петков за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България Живот“ АД.
 
16. Одобрява Андрей Александров за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България Живот“ АД.
 
17. Одобрява Димитър Желев за член на Надзорния съвет на ЗАД „Алианц България Живот“ АД.
 
18. Одобрява Димитър Желев за член на Надзорния съвет на ЗАД „Алианц България“ АД.
 
19. Открива производство по заличаване на „Джи Ти Ай Кънсалтинг” EООД от регистъра на застрахователните брокери.
 
20. Открива производство по заличаване на „Ес Ти Ай Брокер” EООД от регистъра на застрахователните брокери.
 
21. Приема на второ гласуване Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация. (Предстои обнародването му в Държавен вестник.)
 
22. Заличава „Застрахователна Брокерска Къща ИНС КОНСУЛТ” ЕООД от регистъра на застрахователните брокери.