Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 22.03.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 22.03.2018 г.


На заседанието си на 22.03.2018 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до „Комодитис Форекс и Плюс” ООД с искане да се извършат корекции на документите, представени във връзка с издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности като инвестиционен посредник.
 
2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД, гр. София. Емисията е в размер на  10 000 000 евро, разпределени в 10 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1000 евро. Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 6,00%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 06.10.2017 г. и дата на падеж 06.10.2025 г.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Отписва „Меком“ АД (в несъстоятелност) като публично дружество и издадените от дружеството емисии ценни книжа от водения от КФН регистър на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Емисиите са в размер от 56 003 978 броя обикновени, поименни, безналични, непривилегировани, свободнопрехвъляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и в размер от 284 775 броя привилегировани, конвертируеми, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции без право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
  
4. Одобрява Карри Мекитало, гражданин на Финландия, за член на Съвета на директорите на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД.
 
5. Изпраща писмо до „Ай Пи Груп Европа” ООД с искане да се извършат корекции на документите относно заличаването на застрахователен агент от регистъра за застрахователните агенти.
 
6. Изпраща писмо до „Алба Брокер“ ООД с искане на допълнителна информация и документи във връзка с  вписването на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.
 
7. КФН приема в надзорната си дейност да спазва Насоки относно ръководния орган на пазарни оператори и доставчици на услуги за докладване на данни (ESMA70-154-271), приети от Европейския орган за ценни книжа и пазари.