Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 22.02.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 22.02.2016 г.

На заседанието си на 22.02.2016 г. КФН реши:

1. Отказва да издаде потвърждение на проспект за публично предлагане на емисия акции в резултат на увеличаване на капитала на „Индустриален фонд” АД.

2. Одобрява промени в Устава на „Алтерон” АДСИЦ, гр. Варна.

3. Издава разрешение на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД за преобразуване чрез вливане на ДФ „Ди Ви Комфорт” в ДФ „Ди Ви Хармония”, организирани и управлявани от УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД.

4. Одобрява промени в устава на „Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ.

5. Предоставя получена информация относно намерението на ИП „Матадор Прайм” OOД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Испания на компетентния орган на приемащата държава. Изпраща писмо до ИП „Матадор Прайм” OOД, с което да уведомява дружеството, че може да започне да извършва горепосочената дейност.

6. Образува производство по отнемане на издадения на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс” АДСИЦ лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел. Уведомява дружеството за възможност в срок от седем дни от получаване на уведомлението, юридическото лице да представи в КФН обяснения и/или възражения по така образуваното производство.
 
7. Отхвърля жалба от „НУРТС България” ЕАД срещу решение № 19–Е от 12.01.2016 г. на члена на КФН, изпълняващ правомощията на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, като неоснователна.

8. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Гърция относно промяна в данните по чл. 46, ал. 1, т. 2 от КЗ на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД
 
9. Изпраща уведомление до компетентния орган на Кралство Испания относно промяна в данните по чл. 46, ал. 1, т. 2 от КЗ на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД