Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 21.11.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 21.11.2019 г.


На заседанието си на 21.11.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа,  издадена от „Индустриален капитал - Холдинг“ АД, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Емисията е в размер на 157 074 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 15 707 470 лева на 15 864 544 лева.
 
2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от Harisson Management Limited, Република Малта, за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на 131 729 броя акции от капитала на „Арома Риъл Естейт” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
3. Издава одобрение на управляващо дружество  „ДСК Управление на активи” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на договорен фонд „ДСК Стабилност- Немски акции”.
 
4. Издава одобрение на управляващо дружество „Компас Инвест” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на договорен фонд „Прогрес“ и в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на договорните фондове „Прогрес“, „Стратегия“, „Евростабилност“, „Плюс“, „Компас Глобъл Трендс“, „Компас Евроселект“ и “Компас Фъндс Селект-21”.

5. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Томов Девелопмент“ ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания“ АД на 83 397 броя акции от капитала на „Велина“ АД, гр. Велинград, от останалите акционери на дружеството.

6. Изпраща уведомления до компетентните органи на Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Норвегия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия, Швеция, Исландия и Лихтенщайн за промяна на данните на инвестиционния посредник „Трейдинг 212” ЕООД (предишно наименование „Авус Капитал” ЕООД) относно извършваната дейност при условията на свободно предоставяне услуги, без откриване на клон, на териториите на техните държави.
 
7. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от „АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС“ като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.
 
8. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от „ВИ-ДЖИ-2007“ ООД като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.
 
9. Заличава „Пърсънъл Сълюшънс” ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
10. Заличава „АЙ ДЖИ ЕМ БРОКЕРС“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.