Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 21.11.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 21.11.2017 г.На заседанието си на 21.11.2017 г. КФН реши:
 
 
1. Потвърждава проспект за публично предлагане на конвертируеми облигации, които ще бъдат издадени от „Монбат” АД. Емисията е в размер на 30 000 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации. Те са с базов актив обикновени безналични акции с номинална и емисионна стойност 1000 евро за облигация, с плаваща лихва образувана от 6-месечен EURIBOR плюс надбавка от 300 базисни точки, но не по-малко от 3,00% на годишна база, платима на 6-месечен период. Изплащането на главницата е на три вноски: в края на 5-тата, 6-тата и 7-та години съответно по 20%, 30% и 50% от номинала на емисията. В случай на наличие на конвертиране, погашенията на главницата ще бъдат изчислявани на база на текущия размер на номинала на облигационната емисия към датата на съответното плащане по главницата, с матуритет 84 месеца (7 години), считано от датата на емитиране.
Вписва горепосочената емисия конвертируеми облигации (в процес на емитиране) във водения от Комисията за финансов надзор регистър.
 
2. Изпраща писмо до „235 Холдингс” ЕАД, гр. София, с искане за отстраняване на непълноти в едномесечен срок и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявление от дружеството за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции.
 
3. Изпраща писмо до „Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед” АД, гр. София, с искане за отстраняване на непълноти и несъответствия в едномесечен срок във връзка с  проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
4. Отписва „Рилски лен” АД, гр. Самоков, като публично дружество и издадената от дружеството емисия в размер на 441 707 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Отписването е в резултат на постъпило от дружеството заявление.

5. Изпраща писмо до „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, с искане за отстраняване в едномесечен срок на откритите непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, която ще бъде издадена от дружеството.