Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 21.07.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 21.07.2020 г.


На заседанието си на 21.07.2020 г. КФН реши:

1. Утвърждава „Ейч Ел Би България“ ООД като одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ МЕДИКО-21” АД.

2. Одобрява промени в устава на „И Ар Джи Капитал-3” АДСИЦ.

3. Изпраща нотификация до регулаторния орган на Република Словения (ATVP) за публично предлагане на територията на Република Словения на дялове на борсово търгуваните фондове (БТФ) „Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF“, БТФ „Expat Croatia CROBEX UCITS ETF“, БТФ „Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF“, БТФ „Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF“ и БТФ „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF“, организирани и управлявани от УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД, с оглед допускането им до търговия на регулиран пазар.

4. Прекратява открито производство за одобрение на нов член на Съвета на директорите на управляващо дружество „ЕФ Асет Мениджмънт” АД поради оттегляне на заявлението.

5. Прекратява производството относно намерението на „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД да извършва дейност на територията на Република Гърция при условията на свобода на предоставяне на услуги, по определени класове застраховки.

6. Изпраща писмо до „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност на територията на Кралство Испания при условията на свобода на предоставяне на услуги по определени класове застраховки.

7. Изпраща писмо до „ПМТ Брокерс“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със  заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.