Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 21.07.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 21.07.2016 г.

На заседанието си на 21.07.2016 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Пи Ар Си” АДСИЦ, съгласно решение, взето от извънредно събрание на акционерите на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
 
2. Издава разрешение на управляващо дружество „Аларик Кепитъл” АД за преобразуване чрез вливане на ДФ „Аврора Кепитъл - Балансиран” в „Аларик - Глобални Суровини”, организирани и управлявани от УД „Аларик Кепитъл” АД, гр. София.
 
 
3. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Софарма имоти” АДСИЦ, съгласно решение на съвета на директорите на дружеството, взето на заседание. Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
 
4. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъотвествия до „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ, относно потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ.
 
 
5. Вписва клона на “JFD Brokers Ltd” във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор.
 
 
6. Изпраща писма до държавите членки на Европейски съюз: Австрия, Белгия, Република Чехия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния,  Словакия, Словения, Испания,  Швеция, и Република Хърватска, с които ги уведомява за намерението на В Брокер” EООД да извършва дейност по застрахователно посредничество
 
 
7. Изпращане на уведомление до компетентния орган на Република Румъния във връзка с изискана информация във връзка с Извършване на застрахователна дейност от „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве” ЕАД („ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД) при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Румъния
 
 
8. Изпраща писмо до „Дженерали ЦИЕ Холдинг” Б.В., Кралство Нидерландия, с което да потвърждава, че е получено заявление относно планирано пряко вътрешногрупово придобиване на участие в размер на 99,78 % от капитала на „Дженерали Застраховане” АД  и уведомява заявителя, че срокът за произнасяне е 60 работни дни от датата на потвърждението.
 
 
9. Приема на второ четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 на КФН от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.