Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 21.05.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 21.05.2020 г.


На заседанието си на 21.05.2020 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Бисер Радков за ръководител на функцията по вътрешен одит на  „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ (БАЕЗ)“ ЕАД.
 
2. Одобрява Йоанис Коцианос за член на Управителния съвет на „Пенсионноосигурително дружество Алианц България“ АД.
 
3. Одобрява промени в устава на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, гр. Пловдив.
 
4. Вписва „Фючър Уелт Адвайзърс“ ЕООД в регистъра на обвързаните агенти по чл. 30, ал. 1, т. 17 от ЗКФН.
 
5. Вписва „Витоша Венчър Партнърс“ ООД като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове в регистъра, воден от КФН.
 
6. Издава отказ за одобрение на Таня Пенкова за член на Съвета на директорите на инвестиционен посредник „Финансова къща Евър“ АД.
 
7. Изпраща уведомление до съответните компетентни органи на всички държави членки на Европейския съюз относно намерението на „КОРТИЕР“ ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободно предоставяне на услуги на техните територии.
 
8. Изпраща уведомление до съответните компетентни органи на всички държави членки на Европейския съюз относно намерението на „АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕOOД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободно предоставяне на услуги на техните територии.
 
9. Приема на второ гласуване Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Предстои обнародването ѝ в „Държавен вестник“.
 
10. Изпраща писмо до „АЙ БИ ЕС БРОКЕР“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.
 
11. Изпраща писмо до „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с постъпило уведомление от дружеството за оттегляне на намерението му да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги по определени класове застраховки на територията на Република Франция.
 
12. Изпраща писмо до „Пенсионноосигурителен институт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със съгласуване избора на „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД  като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на пенсионнооигурителното дружество и управляваните от него фондове.
 
13. Изпраща писмо до „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.