Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 21.05.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 21.05.2019 г.


На заседанието си на 21.05.2019 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, гр. София. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството и е в размер до 3 400 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.40 лева.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Дивелъпмънт Асетс” ЕАД, гр. София. Емисията е в размер на 22 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност от 1000 лева всяка една, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 5,75%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 26.11.2018 г. и дата на падеж 26.11.2026 г.
Вписва „Дивелъпмънт Асетс” ЕАД, гр. София, като емитент и вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Издава одобрение на управляващото дружество „ОББ Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове „ОББ Платинум Облигации“, „ОББ Патримониум Земя“, „ОББ Платинум Евро Облигациии“, „ОББ Премиум Акции“, „ОББ Глобал Фарм Инвест“, „ОББ Глобал растеж“, “ОББ Глобал Детски Фонд“, „ОББ Глобал Дивидент” и „ОББ Балансиран Фонд“.
 
4. Одобрява Красимира Панчева за член на съвета на директорите на  инвестиционния посредник „Юг Маркет“ АД.
 
5. Отписва „Улпина“ АДСИЦ, гр. София, (заличен търговец) и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
6. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор, че управляващото дружество Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, може да започне да предлага на територията на Република България един клас ценни книжа на подфонд JAPAN EQUITY на инвестиционното дружество AMUNDI FUNDS.