Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 21.03.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 21.03.2017 г.

На заседанието си на 21.03.2017 г. КФН реши:
 
1. Ще спазва Насоки за подпомагане на ефективния диалог между компетентните органи, осъществяващи надзор върху застрахователните предприятия и регистрирания(те) одитор(и) и одиторското(ите) дружество(а), извършващи задължителния одит на тези предприятия, приети от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.
 
2. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия на „Трейдинг Хъб” ЕООД във връзка с искане за издаване на лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности.
 
3. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия на „Болкан енд Сий пропъртис” АДСИЦ, гр. Варна, във връзка със заявление за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции.
 
4. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия на „Лидиа Еф Екс” ООД във връзка с искане за издаване на лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности.
 
5. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия на „Амеко Кепитъл Маркетс” ЕООД във връзка с искане за издаване на лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности.
 
6. Признава пълна правоспособност на отговорен актюер на Любов Генчева,
 
7. Открива производство за издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо „Позитива“ АД.

8. Назначава независими външни експерти за извършване на проверка на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група към 31.12.2016 г., както следва:
 
НЕЗАВИСИМИ   ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ  ЗАСТРАХОВАТЕЛИ И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИ С ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ЕДИННИЯ ПАЗАР
1 „БДО БЪЛГАРИЯ” ООД
1."Застрахователно дружество Евроинс” АД;
2."ЗД ЕИГ Ре" ЕАД;
3.ЗОК "Надежда" АД;
4."Евроинс-Здравноосигуряване ЗЕАД" ЕАД;
5."ЗД Евроинс Живот" ЕАД
2 „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД
1.ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД;
2."ЗД Съгласие" АД;
3."Застрахователно дружство "ОЗОК Инс"" АД;
4."ОББ-МЕТЛАЙФ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО" АД
3 ДЗЗД "ГД КОНСОРЦИУМ ГРАНТ ТОРНТОН БЪЛГАРИЯ - ГЪРЦИЯ", България и Гърция 1. “ЗАД Армеец” АД;
2. ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп”;
3."Българска агенция за експортно застраховане" ЕАД;
4. ЗД “Уника” АД;
5. "Застрахователно дружество Нова Инс" ЕАД;
6. ЗАД "Асет Иншурънс" АД;
7. "Застрахователна компания Юроамерикан" АД;
8. ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп";
9. ЗК "Уника  Живот" АД;
10. ЗЕАД "ЦКБ Живот" ЕАД;
11. Кооперация "Синдикална ВЗК"
4 „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД 1. ЗД “Бул инс” АД;
2. ЗК “Лев Инс” АД;
3. ЗАД "Здравноосигурителен институт" АД;
4. "Животозастрахователен институт" АД;
5 „КПМГ БЪЛГАРИЯ” ООД 1. ЗАД “Алианц България”;
2. ЗАД “Енергия”;
3. ЗАД "Алианц България Живот”;
4. "Граве България Животозастраховане" ЕАД
6 „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД 1. “ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД;
2. "Групама Застраховане" ЕАД;
3. "ЗАД България" АД;
4. "ДЗИ Животозастраховане" ЕАД;
5. "Групама Животозастраховане" ЕАД;
7 „ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ” ООД 1. "Дженерали Застраховане" АД;
2. ЗАД "Сожелайф България" АД;
3. "Джи Пи Презастраховане" ЕАД
8 „MAZARS SA”, Франция 1. ЗАД  "ДаллБогг: Живот и Здраве" АД
 
 
9. Приема на първо четене Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2  от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства.
Наредбата можете да намерите в раздел „Обществени консултации”.
 
10. Спира административното производство, образувано по искане от ЗАД „Асет Иншурънс” АД, за съгласуване на одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на застрахователното дружество до приемане от КФН на Критерии за съгласуване на избора на одиторските дружества, които извършват одит на застраховател, презастраховател, застрахователен холдинг, финансов холдинг със смесена дейност, пенсионноосигурително дружество и на управляваните от него пенсионни фондове със седалище в Република България.