Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 21.01.2021 г.

Решения от заседание на КФН на 21.01.2021 г.


На заседанието си на 21.01.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Асен Ягодин, Васил Големански и Радослава Масларска за членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.
 
2. Одобрява Васил Миланов за член на Съвета на директорите на инвестиционен посредник „Фактори“ АД.
 
3. Издава разрешение на управляващо дружество „Стратегия Асет Мениджмънт” АД за организиране и управление на национален инвестиционен фонд от затворен тип, а именно национален договорен фонд „Динамик”.
Вписва „Динамик” като национален договорен фонд от затворен тип в регистъра на националните инвестиционни фондове, воден от КФН.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове, издадени от национален договорен фонд „Динамик”.
Вписва „Стратегия Асет Мениджмънт” АД в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, воден от КФН.
 
4. Вписва „ИММОРТЕЛА ФИНАНС“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
5. Вписва „ТРЪСТИ.БГ” ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
6. Изпраща писмо до „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел и за одобрение на проспект.