Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 21.01.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 21.01.2020 г.

 
На заседанието си на 21.01.2020 г. КФН реши:
 
1. Изпраща нотификационно писмо до Австрийския контролен орган за надзор на финансовите пазари (FМА), че мерките предприети от управляващото дружество LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Austria, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне да предлага на територията на Република България 20 класа ценни книжа на взаимни фондове PM 2, PM 2 (USD), PM 3, PM 3 (USD) и PM 4.
 
2. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от Бургаския свободен университет, като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.
 
3. Вписва „МОБАЙЛ ИНС” ООД и „Акреа” ЕООД  в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
  
4. Одобрява Милен Кънчев за член на Управителния съвет на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ“ АД.
 
5. Отписва „Арома риъл естейт” АД, гр. София, като публично дружество от регистъра публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, както и издадената от дружеството емисия в размер на 3 098 360 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
6. Отписва „Булгари резерв пропъртис“ АДСИЦ (в ликвидация), гр. София,  „Глобекс Истейт Фонд“ АДСИЦ (в ликвидация), гр. София, и „Aлфа Пропърти 1” АДСИЦ (в ликвидация), гр. София, като публични дружества, както и издадените от дружествата емисии ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
7. Заличава „ВАРАША” ЕООД от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
8. Изпраща писмо до Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве" АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството за преустановяване на извършването на застрахователна дейност по т. 15 „Гаранции” от раздел II, буква „А” на Приложение № 1 от КЗ, на територията на Република Франция при условията на свобода на предoставяне на услуги.