Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 20.12.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 20.12.2017 г.


На заседанието си на 20.12.2017 г. КФН реши:
 
1. Открива административно производство за прилагане на принудителна административна мярка, с която се налага забрана за срок от три месеца, считано от 07.01.2018 г., на Цветан Борисов да управлява и представлява „Интерактив кампъни” ЕООД. Удължава срока на квестурата на дружеството с три месеца, като Наталия Кумпикова, квестор на дружеството, следва да изпълни всички дадени от КФН указания.
 
2. Отказва да издаде лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на „Ирис Кепитъл” АД (в процес на учредяване).
 
3. Изпраща писмо до „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, гр. София, с указания за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия, както и да представи допълнителна информация, във връзка с проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
4. Издава одобрение на „Лев Инвест“ АДСИЦ, гр. София, за смяна на банката-депозитар във връзка с тяхно заявление.
 
5. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Светослав Георгиев.
 
6. Издава одобрение на „СИИ Имоти” АДСИЦ, гр. София, за промени в устава на дружеството, които ще бъдат предложени за гласуване на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16.01.2018 г.
 
7. Одобрява внесения в КФН проект на актуализиран бюджет за административните разходи на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2017 г. по ЗППЦК.
 
8. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите по чл. 461, т. 1 от Кодекса за застраховането, на 10 лева за всяко отделно моторно превозно средство. Вноската към Гаранционния фонд се записва на отделен ред в застрахователната полица.
Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз по чл. 461, т. 2 от Кодекса за застраховането, на 0,15 лева за всяко място, без мястото на водача, за което е сключена задължителна застраховка.
Определя сроковете за превеждане на вноските по сметка на Гаранционен фонд:
- ежемесечно до 10-то число на втория месец след месеца на сключването на застраховките;
Застрахователите събират и внасят пълния размер на вноската от 10 лева за всяко отделно моторно превозно средство и 0,15 лева за всяко място, независимо от разсрочено плащане на премията, когато такова е предвидено в застрахователния договор.
 
9. Одобрява представения от Гаранционния фонд проектобюджет за административната издръжка и за инвестициите в активи за собствена дейност и други свързани с тях разходи на Гаранционния фонд за 2018 г., в изпълнение на разпоредбата на чл. 546, т. 7 от Кодекса за застраховането.
 
10. Приема Плана за действие на Комисията за финансов надзор за 2018 г.