Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 20.10.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 20.10.2020 г.


На заседанието си на 20.10.2020 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции, издадени от „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Емисията е в размер на 21 755 000  броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 6 011 476 лв. на 27 766 476 лв.
 
2. Одобрява Николай Механджийски за прокурист на управляващото дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД.
 
3. Изпраща писмо до ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на “МАЗАРС” ООД  и „ОДИТКОНСУЛТ” ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.
 
4. Изпраща писмо до „ФИНВИЖЪН” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.