Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 20.10.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 20.10.2017 г.

 
На заседанието си на 20.10.2017 г. КФН реши:
 
 
1. Вписва последваща емисия акции, издадена от „Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица в размер на 2 778 295 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН. Емисията е издадена с цел търговия на регулиран пазар и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 8 334 624 лв. на 11 112 919 лв.
 
2. Признава придобитата от Мария Неева квалификация и издава сертификат, даващ й право да упражнява дейност като инвестиционен консултант.
 
3. Изпраща писмо до „Ирис Кепитъл” АД (в процес на учредяване), с което се изисква в едномесечен срок да представи допълнително информация и документи, както и да отстрани констатираните несъответствия.
 
4. Изпраща писмо до „Еврохолд България” АД, с указания за коригиране в проспекта на констатираните непълноти и несъответствия в едномесечен срок.
 
5. Не издава забрана за публикуване на внесеното предложение от „Ти Би Ай България“ ЕАД, гр. София за изкупуване чрез инвестиционен посредник ИП „Д.И.С.Л. Секюритйс“ АД, гр. София на акции на ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп“, гр. София от останалите акционери на дружеството. Цената на една акция е 44,78 лв.
 
6. Изпраща писмо до „Алфа България” АД, с указания за коригиране в проспекта на констатираните непълноти и несъответствия в едномесечен срок.
 
7. Отписва „Застрахователно дружество Евроинс” АД и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
 
8. Издава одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации в размер 5 260 000 евро, разпределени в 5 260 бр. обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации с единична номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка, издадени от „Елана Агрокредит” АД. Облигациите са издадени на 15.07.2017 г. и с падеж на 15.10.2022 г., с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3,20% и с периодичност на лихвените плащания на 6-месечен срок, с изключение на първото купонно плащане, дължимо след изтичане на 3 месеца от датата на сключване на емисията, с ISIN код BG2100014179, издадени от „Елана Агрокредит” АД.
 
9. Изпраща писмо до „Граве България животозастраховане” ЕАД с изискване за допълнителна информация във връзка с постъпило заявление за утвърждаване на одитори.
 
10. Утвърждава „Грант Торнтон” ООД и „Прайсуотърхаус Купърс България” ЕООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ДЗИ - общо застраховане” EАД.
 
11. Утвърждава „Грант Торнтон” ООД и „Прайсуотърхаус Купърс България” ЕООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ДЗИ -  животозастраховане” EАД.
 
12. Утвърждава „Грант Торнтон” ООД и „Прайсуотърхаус Купърс България” ЕООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ОББ - МетЛайф Животозастрахователно дружество“ АД.
 
13. Уведомява компетентния орган на Република Румъния за решението на УС на ЗАД „Алианц България” да преустанови правото на застрахователното дружество да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на държавата членка на ЕС.
 
14. Разпорежда на ЗАД „Алианц България Живот” АД  да отрази във финансовите си отчети към 31.12.2016 г. резултатите от прегледа, посочени в доклада, изготвен като резултат от прегледа на баланса на застрахователя от независимия външен експерт „КПМГ България” ООД.
 
15. Разпорежда на ЗАД „Алианц България” АД да отрази във финансовите си отчети към 31.12.2016 г. резултатите от прегледа, посочени в доклада, изготвен като резултат от прегледа на баланса на застрахователя от независимия външен експерт „КПМГ България” ООД.
 
16. Прекратява откритото на 4.10.2017 г. производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо ЗД „Евроинс” АД.
 
17. Прекратява откритото на 4.10.2017 г. производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД.
 
18. Прекратява откритото на 4.10.2017 г. производство по издаване на индивидуален административен акт по § 11, ал. 2 и 3 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за застраховането за прилагане на принудителна административна мярка спрямо ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД.
 
19. Прекратява откритото на 4.10.2017 г. производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо ЗД „ОЗОК Инс” АД.
 
20. Прекратява откритото на 4.10.2017 г. производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо ЗАД „България” АД.
 
21. Съгласува избора на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД на „КПМГ България“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.
 
22. Изпраща писмо до приемащото дружество ЗД „Съгласие“ АД с указания за коригиране на констатираните непълноти и несъответствия в представената документация във връзка с вливането на „Токуда здравно застраховане“ ЕАД.
 
23. Вписва последваща емисия акции, издадена от „Лавена” АД, гр. Шумен в размер на 53 329 (петдесет и три хиляди триста двадесет и девет) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, издадени в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 266 652 лв. на  319 981 лв., в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.