Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 20.09.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 20.09.2018 г.


На заседанието си на 20.09.2018 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации,  издадена от „Финанс Директ“ АД, гр. София. Емисията е в размер на 1 300 000 евро, разпределени в 1300 броя корпоративни, обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1000 евро. Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 4,50%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 15.12.2017 г. и дата на падеж 15.12.2023 г.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
2. Издава одобрение на управляващото дружество “Компас Инвест” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд “Компас Глобъл Трендс”.
 
3. Издава одобрение на управляващото дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд „Ди Ви Баланс“ (с предишно наименование ДФ „Ди Ви Хармония”).
 
4. Издава одобрение на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, за промени в устава на дружеството.
 
5. Утвърждава „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „ЗАД Алианц България“ АД.
           
6. Утвърждава „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „Застрахователно акционерно дружество Алианц България живот“ АД.
 

7. Заличава „Стела турс” ООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от  КФН.
 
8. Изпраща писмo до Регулаторния орган на Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC)  с искане за допълнителна информация относно намерението на „Leadcapital Markets Ltd”, инвестиционен посредник, лицензиран от CySEC, да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Република България. Уведомява инвестиционния посредник „Leadcapital Markets Ltd, че няма право да извършва дейност на територията на Република България до получаването в КФН на допълнителната информация от Регулаторния орган на Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC).  
 
9. Изпраща писмо до Регулаторния орган на Гърция (Hellenic Capital Market Commission - HCMC) и до инвестиционния посредник „Nuntius Brokerage and Investment Services S.A.” с искане за допълнителна информация относно намерението на  дружеството да закрие клона си на територията на Република България – „Нунциус Брокерски и Инвестиционни Услуги С.А. - клон България” КЧТ.
           
10. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, както и за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява. Предстои обнародването на наредбата в "Държавен вестник".