Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 20.08.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 20.08.2020 г.

 

На заседанието си на 20.08.2020 г. КФН реши:

1. Прекратява образуваното производство за разглеждане на търгово предложение от Николай Михайлов за закупуване чрез инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД на 2 416 655 бр. акции (9,99%) от капитала на „Трейс Груп Холд“ АД от останалите акционери на дружеството по искане на заявителя.
 
2. Одобрява Флоранс Мартейл за член на Съвета на директорите, Деян Денев за независим член на Съвета на директорите и Милена Василева за лице, ръководещо функцията за съответствие на „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД
 
3. Одобрява Флоранс Мартейл за член на Съвета на директорите, Деян Денев за независим член на Съвета на директорите и Милена Василева за лице, ръководещо функцията за съответствие на „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.
 
4. Уведомява съответните национални компетентни органи относно намерението на „4 СИЙЗЪНС“ ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и на териториите на следните държави членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство:
 
1.         Република Австрия
2.         Ирландия
3.         Република Румъния
4.         Френска република
5.         Федерална република Германия
6.         Кралство Норвегия
7.         Кралство Нидерландия
8.         Кралство Швеция
9.         Кралство Дания
10.       Кралство Белгия
11.       Кралство Испания
12.       Португалска република
13.       Република Полша
 
5. Одобрява следните промени в състава на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите:
Освобождава Теодора Якимова-Дренска като Председател на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите, поради изтичане на мандата.
Избира Петя Хантова – Георгиева за Председател на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите с мандат пет години.
Освобождава Тома Каврошилов като член на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите, поради изтичане на мандата.
Избира Петко Кръстев за член на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите с мандат пет години.
 
6. Изпраща писмо до „Силвърлайн Партнърс“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение за вписване на дружеството в регистъра като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.
 
7. Изпраща писма до управляващо дружество (УД) „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД и до УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с  издаване на разрешение за преобразуване на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс”, управляван от УД „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД, чрез вливане в борсово търгуван фонд „Expat Bulgaria SOFIX USITS ETF”, управляван от УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД.