Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 20.08.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 20.08.2019 г.


На заседанието си на 20.08.2019 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Светослав Велинов за член на Управителния съвет на управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД.
 
2. Издава одобрение на управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и на Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове „Астра Баланс“, „Астра Глобал Екуити“, „Астра Кеш плюс“, „Астра Комодити“ и „Астра Енерджи“.
 
3. Утвърждава „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ” ООД и „АФА” ООД като одитори, които да  за извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., както и на годишните справки, доклади и приложения на застрахователно дружество „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД
 
4. Утвърждава „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ” ООД и „АФА” ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., както и на годишните справки, доклади и приложения на застрахователно дружество „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.
 
5. Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „ОДИТКОНСУЛТ“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., както и на годишните справки, доклади и приложения на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве” АД.
 
6. Съгласува избора на „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД и „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2019 г. на ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ТОПЛИНА“ АД и управляваните от него пенсионни фондове. 
 
7. Съгласува избора на „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2019 г. на ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД и управляваните от него фондове.
 
8. Не издава забрана на „Тремо Мениджмънт“ ООД за придобиване на пряко квалифицирано участие в размер на 51 % от капитала на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД.
 
9. Отнема частично лиценза на инвестиционния посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД по искане на дружеството, а именно да извършва услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 и допълнителната услуга по чл. 6, ал. 3, т. 6 от ЗПФИ. Разширява обхвата на издадения лиценз на същото дружество за извършване на дейност като инвестиционен посредник с допълнителната услуга по чл. 6, ал. 3, т. 7 от ЗПФИ.
 
10. Изпраща писмо до „МАП3“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.