Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 20.06.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 20.06.2017 г.


На заседанието си на 20.06.2017 г. КФН реши:
 
1. Открива производство по издаване на индивидуален административен акт за отнемане на лиценз на „Позитива” АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Назначава Наталия Кумпикова и Николай Полинчев за квестори на „Позитива” АД.
 
2. Открива производство по издаване на индивидуални административни актове по чл. 18, ал.2 от ЗКФН спрямо ПОК „Доверие” АД, „ПОД Алианц България” АД, „ПОД-Бъдеще” АД и ПОД „Топлина” АД  във връзка с резултатите от проверката на активите на пенсионните фондове.

3. Одобрява придобиването на 100 % от капитала на „Токуда Здравно застраховане” ЕАД от ЗД „Съгласие” ЕАД.
 
4. Възобновява производството и утвърждава „Атлас одитинг” ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД.
 
5. Възобновява производство и утвърждава „Атлас одитинг” ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. наЗД „ОЗОК Инс” АД.
 
6. Изпраща писмо до управляващото дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД за отстраняване на констатираните непълноти и несъответствия по приложените документи за издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд „Райфайзен (България) активна защита в лева”, както и да представи допълнителни документи и информация.
 
7. Изпраща писмо до „Инвестор.бг” АД за отстраняване на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи във връзка с постъпилото заявление за потвърждаване на проспект за публично предлагане.
 
8. Одобрява промени в устава на „СИИ Имоти” АДСИЦ, гр. София, които ще бъдат предложени за гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите.