Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 20.03.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 20.03.2019 г.


На заседанието си на 20.03.2019 г. КФН реши:
 
1. Издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Сигма Пропърти“ ЕООД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД на 3 682 768 броя акции от капитала на „Парк” АДСИЦ, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Издава одобрение на „Премиер фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, за замяна на „Стор Мениджмънт” ООД като обслужващо дружество със „Стор Мениджмънт 1” ЕООД.
 
3. Вписва „Теленор България“ ЕАД като застрахователен агент на CHUBB EUROPEAN GROUP SE, Франция, в регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
4. Заличава застрахователния агент „Ескейп Пропъртис“ ЕООД от регистъра за застрахователните агенти, воден от КФН.
 
5. Не възразява „Застрахователно акционерно дружество Експрес Животозастраховане” АД да прехвърли ключовата функция по управление на риска на „Мазарс Консълтинг“ ЕООД.
 
6. Прекратява производството по вписване на „Милит Партнер“ ЕООД в регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН, по искане на дружеството.
 
7. Изпраща писмо до „ФАР“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акции от капитала на дружеството.
 
8. Изпраща писмо до „Биодит“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
9. Изпраща писмо до „Ар - брокер” EООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаването му от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
10. Изпраща писмо до „Застрахователна компания Юроамерикан“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърлянето на ключовата функция по вътрешен одит на „Одит Консулт МД“ ЕООД.