Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 20.02.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 20.02.2020 г.


На заседанието си на 20.02.2020 г. КФН реши:
 
1.Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Феникс Капитал Холдинг“ АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „АВС ФИНАНС“ АД, гр. София, на 4 621 009 акции (48.89 %) от капитала на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Отказва да издаде потвърждение на проспект за първично публично предлагане на акции, които да бъдат издадени от „Първа Инвестиционна Банка“ АД, гр. София.
 
3. Одобрява Силвия Лозанова за ръководител на функцията по вътрешен одит на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ /БАЕЗ/” ЕАД и издава допълнителен лиценз на дружеството по клас застраховки „Гаранции“.
 
4.Одобрява София Антонова за изпълнителен директор на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС“ АД.
 
5. Вписва „Сопет Брокер“ ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
                                                                 
6. Заличава „Офис-България“ ООД от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.

7. Изпраща писмо до „Тексим Банк“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на конвертируеми необезпечени облигации.
 
8. Изпраща писмо до „Черноморски Холдинг“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации.