Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 20.02.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 20.02.2018 г.


На заседанието си на 20.02.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до „Линкс рисорсис” ЕООД да отстрани констатираните непълноти и несъответствия в представените документи и да представи допълнителна информация във връзка с искането на дружеството за издаване на лиценз като инвестиционен посредник.
 
2. Отказва признаване на придобита от Албена Иванова квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.
 
3. Издава принудителни административни мерки спрямо „Българска фондова борса-София“ АД,  с които задължава „БФБ-София” АД, гр. София, да бъде спряно окончателно извършването на сделки с акции, издадени от дружествата „Първи май-50“ АД (в ликвидация), „Симко“ АД (в ликвидация), „Елените“ АД (в ликвидация), „Винарска изба-Врачанска Теменуга“ (в ликвидация), „Лъв“ АД (в ликвидация), „Март България“ АД (в ликвидация), „Победа-ТВ“ АД (в ликвидация) и „Кюстендилски плод“ АД (в ликвидация).
 
4. Одобрява увеличаване на прякото квалифицирано участие на ЗК „Лев Инс“ АД в „Животозастрахователен институт“ АД от 49,08% на 63,68%, което може да се осъществи при вливане на ЗАД „Здравноосигурителен институт“ АД в „Животозастрахователен институт“ АД.
 
5. Изпраща писмо до „Грейт Ко” ООД с искане да отстрани констатираните непълноти и несъответствия в представените документи и да представи допълнителна информация във връзка с вписването на дружеството като застрахователен брокер.
 
6. Изпраща писмо до „Алба Брокер“ ООД, с което уведомява дружеството, че следва да заплати пълния размер на дължимата такса в размер на 6 000 лв., представляваща 80% от таксата за вписване в регистъра на застрахователните брокери. Срокът за произнасяне по заявлението за вписване на дружеството в регистъра ще започне да тече след заплащане на таксата за разглеждане на документите.
 
7. Изпраща писмо до надзорния орган на Люксембург, с което го уведомява, че КФН е получила изпратената от него нотификация  на “AIG Europe S.A.“ да извършва застрахователна дейност на територията на Република България при условията на установяване.
 
8. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване.  (Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 22.03.2018 г. включително)
 
9. Приема на второ гласуване Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация.