Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 20.01.2022 г.

Решения от заседание на КФН на 20.01.2022 г.


На заседанието си на 20.01.2022 г. КФН реши:

1. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Индустриален холдинг – Доверие“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД на 46 674 броя акции от капитала на „Марицатекс“ АД, гр. Пловдив, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Издава лиценз на управляващо дружество „Актива Асет Мениджмънт“ АД за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове и одобрениe за делегиране на функциите на отдел „Нормативно съответствие” на трето лице.
Одобрява промени в Правилата по чл. 173, ал. 5 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за управление на риска, Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите и промени в Договор за депозитарни услуги на национален договорен фонд „Актива“.
 
3. Отписва емисия варанти с ISIN код BG9200001162, издадени от „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
4. Заличава „Каст Финанс“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
5. Изпраща писмо до „Рапид Брокерс“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
6. Изпраща писмо до „ОНЛАЙН БРОКЕР“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.