Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 19 октомври 2005 г.

Решения от заседание на КФН на 19 октомври 2005 г.

На свое заседание от  19 октомври 2005 г. КФН взе следните решения :

1. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисия корпоративни, необезпечени облигации, издадени от “ОББ” АД, гр. София. Емисията е в размер на 80 000 000 лв.,  разпределени в 80 000 броя облигации с номинална стойност от 1000 лв. всяка, срок на падежа - 36 месеца, дата на падежа - 15.07.2008, годишна лихва в размер на 3.55%,  с лихвени плащания на всеки шест месеца.


2. Налага временна забрана на търгово предложение от “Енергоремонт – Холдинг” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник “Първа Финансова Брокерска къща” ООД на акции на “Енергоремонт – Русе” АД от останалите акционери на дружеството.