Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 19.12.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 19.12.2019 г.


На заседанието си на 19.12.2019 г. КФН реши:

1. Издава лиценз на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на вземания.
Потвърждава проспект за публично предлагане на 1 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от „Компас Фонд за вземания” АДСИЦ, в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия акции (в процес на емитиране) в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Потвърждава допълнение към проспект за първично публично предлагане на акции, издавани от „ФАР“ АД, гр. София, потвърден с Решение № 1248-E от 28.11.2019 г. на Комисията за финансов надзор.
 
3. Изпраща искане до Агенция по вписванията за образуване на производство по ликвидация и назначаване на ликвидатор на „Бета Корп“ АД.
 
4. Одобрява Цветомира Карапчанска и Милена Касапова за членове на Съвета на директорите и изпълнителни директори на „ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.
 
5. Издава одобрение на управляващо дружество „Компас Инвест” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорен фонд ДФ „Прогрес“ и ДФ „Стратегия“.
 
6. Издава одобрение на промени в устава на „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ, гр. Варна.
 
7. Издава одобрение на изменения и допълнения на Правилника за дейността на „Централен депозитар” АД.
 
8. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор, че управляващото дружество Schroder Investment Management S.A., Luxembourg може да извършва публично предлагане на територията на Република България на 11 класа ценни книжа на подфонд GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION, 4 класа ценни книжа на подфонд SUSTAINABLE EURO CREDIT и на 8 класа ценни книжа на подфонд ALTERNATIVE SECURITISED INCOME на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund.
 
9. Изпраща писмо до управляващото дружество „Еф Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с публично предлагане на дялове на договорен фонд „Еф Принсипал” на територията на Федерална република Германия.
 
10. Изпраща писмо до управляващото дружество „Актива Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с публично предлагане на дялове на договорни фондове „Актива Високодоходен” и „Актива Балансиран“ на територията на Федерална република Германия.
 
11. Изпраща писмо до управляващото дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за преобразуване на управлявания от него договорен фонд „Ди Ви Евробонд” чрез вливане в договорен фонд „Ди Ви Баланс”.
 
12. Изпраща писмо до „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на Милен Кънчев за член на Управителния съвет на дружеството.
 
13. Изпраща писмо до "МОБАЙЛ ИНС" ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.