Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 19.11.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 19.11.2020 г.


На заседанието си на 19.11.2020 г. КФН реши:

1. Вписва емисия акции, издадена от „Алтерко“ АД, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Емисията е в размер на 2 999 999 броя нови обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 15 000 000 лева на 17 999 999 лева.

2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от “Ню Уеб Маркет” ЕАД за закупуване чрез инвестиционен посредник “АВС ФИНАНС” АД на 1 362 425 броя (47.97%) акции от капитала на “Уеб Медия Груп” АД от останалите акционери на дружеството.

3. Разширява обхвата на издадения лиценз на управляващото дружество „ЕФ Асет Мениджмънт” АД.

4. Изпраща нотификации до компетентните органи на Австрия, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Швеция относно намерението на инвестиционния посредник „Юропиън Брокеридж Хаус” ООД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги на техните територии, без да открива клон.

5. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „МК Брокерс” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството за придобиване на квалифицирано участие в управляващото дружество „Делтасток управление на активи” ЕАД.

6. Изпраща писмо до „Алфа България “ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряване на проспект за публично предлагане на варанти.