Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 19.11.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 19.11.2019 г.


На заседанието си на 19.11.2019 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Мартин Петров за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор и Светозар Абрашев за прокурист на инвестиционния посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, гр. София.
 
2. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Георги Кирилов.
 
3. Одобрява Александър Владов за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД.
 
4. Заличава „СМАРТ АСИСТЪНС” ООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
5. Утвърждава „ДЕЛОЙТ ОДИТ“ ООД и „Кроу България Одит“ ЕООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения на ЗEАД „ЦКБ ЖИВОТ” ЕАД.
 
6.Прекратява откритото производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „АЛФА АКАУНТ М“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
7. Открива административни производства по издаване на индивидуални административни актове за заличаване на 20 застрахователни агенти, а именно: „ПРОГРЕС М 2000” ЕАД, „РЕЙС АРТ” ООД, „СЕЙНТ ИЛЕВЪН” ЕООД, „СИГНАЛ” ЕООД, "НОМЕР 8" ЕООД, "СУИСАУТО ТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД, "ТИТ МОБИЛЕ ГРУП" ЕООД, "ТРЪК 4 Ю" ЕООД, “АВАНГАРД - ДХ” ЕАД, “АГЕС - 17 ГРУП” ЕООД, “АЛЕКС ХОУП” ЕООД, “АЛЕКС” ЕООД, “АЛКРИС КОМЕРС” ЕООД, "БРАЙТ СТАРС" ЕООД, "БУЛТЕК 2009" ООД, ЕТ “КАМИ-Г - КАМЕЛИЯ МИЛЕВА”, ЕТ “АМОС - АЛБЕН БАКЪРДЖИЕВ”, ЕТ "АНДЖИ - ЙОНКО ПЕТКОВ", ЕТ "ВЛАМИ - ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВ", ЕТ “ЖИТАН - СТОЯНКА КАИШЕВА”, от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
8. Открива производство по издаване на общ административен акт за определяне размера на вноските за Гаранционния фонд по чл. 554, т. 1 от КЗ във „Фонда за незастраховани МПС“ и размера на вноската по чл. 563, ал. 2, т. 3 от КЗ в „Обезпечителния фонд“, както и сроковете за тяхното извършване. (Съобщение за откриване на производство и Проект на решение са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като писмени предложения и възражения по проекта могат да бъдат представени в едномесечен срок, до 19.12.2019 г. вкл.)
 
9.Приема на първо гласуване проект на Наредба за системата „бонус-малус" по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. (Проектът на наредбата за системата „бонус-малус" по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, Предложения за изменение на Наредба № 49 и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 19.12.2019 г. вкл.)