Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 19.09.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 19.09.2019 г.

На заседанието си на 19.09.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции, издадена от „Слънце Стара Загора - Табак” АД, гр. Стара Загора, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 1 649 999 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 1 177 860 лева на 2 827 859 лева.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Софарма Трейдинг“ АД. Емисията е в размер на 1 371 042 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 6,85 лева всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
3. Одобрява Боян Миленков за член на Съвета на директорите на управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД.
 
4. Одобрява изменения в Правилниците за организацията и дейността на Универсален  пенсионен фонд „ДСК - Родина”, Професионален пенсионен фонд „ДСК - Родина”, Доброволен пенсионен фонд “ДСК - Родина” и Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми “ДСК - Родина”, приети от Управителния съвет на Пенсионно осигурителна компания „ДСК – Родина.“
 
5. Спира производство по потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Уеб Медия Груп“ АД, както и производството по потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни необезпечени облигации, издадени от дружеството, до приключване на съдебното производство по търговско дело №1636 от 2019 г. по описа на Софийски градски съд.
 
6. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от „Европейско висше училище по икономика и мениджмънт“ (ЕВУИМ), гр. Пловдив, като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.
 
7. Изменя Решение № 961-Н от 15.08.2019 г. на Комисията за финансов надзор, като възнамерява да спазва Препоръка 4 от Препоръките за застрахователния сектор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз.
 
8. Изпраща писмо до управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Огнян Смилянов за член на Съвета на директорите на дружеството.