Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 19.08.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 19.08.2016 г.

На заседанието си на 19.08.2016 г. КФН реши:

1.Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ, гр. София в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

2.Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Делта кредит” АДСИЦ, гр. София.
Вписва горепосочената емисия облигации във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

3.Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение, внесено в КФН от „Хювефарма” ЕООД и „Опортюнити 2009” ЕАД за закупуване на акции от капитала на „Биовет” АД, гр. Пещера, от останалите акционери на дружеството.

4.Признава придобитата от Иво Колчев квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

5.Издава разрешение на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД, гр. София, да организира и управлява борсово търгуван фонд „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF”. Вписва на основание чл. 12, ал. 8 от ЗДКИСДПКИ борсово търгуван фонд „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, воден от КФН. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове и документ с ключовата информация за инвеститорите на борсово търгуван фонд „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” на основание чл. 12, ал. 6 от ЗДКИСДПКИ. Вписва емисията дялове в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН. Вписва борсово търгуван фонд „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

6.Одобрява извършването на заявената от „Дженерали ЦИЕ Холдинг” Б.В., Кралство Нидерландия, промяна в акционерното участие на „Дженерали Застраховане” АД – пряко вътрешногрупово придобиване от страна на „Дженерали ЦИЕ Холдинг” Б.В., Кралство Нидерландия.