Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 19.06.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 19.06.2019 г.


На заседанието си на 19.06.2019 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Росица Велинова за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на ЗЕАД „ЦКБ Живот“ ЕАД.
 
2. Одобрява Мирослав Семизов за прокурист на „ЗАД Алианц България Живот“ АД.
 
3. Признава професионалната квалификация на Елена Филипова за целите на представителството на застрахователния брокер „Маринс Интернешънъл” ЕOOД.
 
4. Одобрява промени в устава на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ.
 
5. Съгласува избора на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД за „РСМ БГ“ ЕООД и „БУЛ ОДИТ“ ООД за одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2019 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.
 
6. Удължава срока за представяне на допълнителни документи по образувано административно производство за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите от капитала на „Порт флот - Бургас” АД.
 
7. Изпраща писмо до „Софарма имоти” АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаването на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.