Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 19.05.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 19.05.2020 г.


На заседанието си на 19.05.2020 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадена от „Ай Ти Еф Груп“ АД, гр. София.
Емисията е в размер на 5 000 000  лева, разпределени в 5 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 лева, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 10%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 15.11.2019 г. и дата на падеж 15.11.2026 г.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН и „Ай Ти Еф Груп“ АД, гр. София, като емитент.
 
2. Одобрява Петър Петров, Борислав Цанков и Борислава Игнатова за членове на Управителния съвет на инвестиционния посредник „Делтасток“ АД. Издава одобрение и на Любомир Манолов и Янчо Чаушев за членове на Надзорния съвет на дружеството.