Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 19.01.2021 г.

Решения от заседание на КФН на 19.01.2021 г.


На заседанието си на 19.01.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Стефан Петков за представител на „Уеб Финанс Холдинг“ АД, който да представлява юридическото лице в качеството му на член на Съвета на директорите на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД.
 
2. Приема на първо гласуване проект на Наредба № 7 за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти.
(Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 18.02.2021 г. включително).
 
3. Изпраща писмо до Комисия за надзор на финансовия сектор – Люксембург (CSSF), че мерките, предприети от управляващо дружество Schroder Investment Management (Europe) S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане в България на пет класа ценни книжа на подфонд SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund.
 
4. Изпраща писмо до „235 Холдингс“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.