Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 18.08.2004 г.

Решения от заседание на КФН на 18.08.2004 г.


1. Потвърждава проспект за вторично публично предлагане на 2000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени облигации с номинална стойност  1000 евро всяка една, издадени от "Ти Би Ай Лизинг" АД, гр. София. Облигациите са с годишен лихвен процент 7 на сто, със срок до падежа 36 месеца и 6 лихвени плащания до падежа. КФН вписва емисията облигации в регистъра.  

2. Вписва емисия ценни книжа в размер на 586 400 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една, издадени от "Ти Би Ай - Бак - Недвижима собственост" АДСИЦ в резултат от увеличаването на капитала на дружеството.