Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 18.11.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 18.11.2016 г.

На заседанието си на 18.11.2016 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо за представяне на коригиран проспект, съдържащ актуална информация към настоящия момент, до „Фармхолд” АД, гр. Варна, във връзка с възобновяване на производство за издаване на потвърждение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от дружеството.
 
2. Приема на първо четене проект на Наредба за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд. Проектът е публикуван в раздела за обществени консултации на интернет страницата на КФН за даване на бележки и предложения по него в 14-дневен срок.