Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 18.09.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 18.09.2018 г.


На заседанието си на 18.09.2018 г. КФН реши:
 
1. Отписва „Пангеа“ АД, гр. София, и „Пещоремонт“ АД (в ликвидация), гр. Елин Пелин, като публични дружества и издадените от дружествата емисии ценни книжа от водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
2. От разгледаните до 17.09.2018 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 10 и 11 ноември 2018 г., се допускат следните лица:

До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 10 ноември 2018 г. се допускат:
 
1. Галина Шотева
2. Николай Поппалов
3. Александра Костадинова
4. Георги Тонков
5. Цветан Шишков
6. Петър Андреев
7. Татяна Христова
8. Антон Китипов
9. Велизар Фурлански
10. Весела Ботева
11. Давид Никифоров
12. Вилизар Чупетловски
13. Велимира Георгиева
14. Петър Гюзелев
 
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 11 ноември 2018 г. се допускат:
 
1. Даниел Стоянов
2. Вилизар Чупетловски
3. Велимира Георгиева
4. Тошо Михайлов
 
Обстоятелството, че кандидат, подал заявление за допускане до изпит, не е включен в списъка към определена дата не означава, че лицето не е допуснато до изпит, тъй като заявленията и документите се разглеждат според реда на подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес за допускането му до изпит.
 
3. Изпраща писмо до „БПД Индустриален Фонд за Недвижими имоти“ АДСИЦ, гр. София, с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявление за потвърждаване на проспект за публично предлагане на варанти.