Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 18.09.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 18.09.2017 г.

На заседанието си на 18.09.2017 г. КФН реши:
 
1.  Съгласува избора на „КПМГ България” ООД и „Ейч Ел Би България” ООД като одитори на „Пенсионноосигурително дружество Алианц България” АД, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на дружеството и на управляваните от него фондове.
 
2. Дава задължителни указания на квесторите на „Позитива” АД в срок до 21.09.2017 г. да открият специална сметка в кредитна институция, лицензирана от Българска народна банка, по която да се преведат дължимите парични средства на клиентите, които не са посочили банкова сметка, за прехвърляне на техните парични средства. Клиентите следва да бъдат уведомени за прехвърлянето на паричните им средства в специалната сметка чрез съобщение в централен ежедневник. Договорът за откриване на специалната сметка следва да е за срок не по-кратък от 5 г., като квесторът заплаща предварително разходите за поддържането на сметката за посочения период. В договора с кредитната институция се включва списък на клиентите, чиито парични средства се съхраняват в сметката, и размера на дължимата парична сума на всеки клиент.
 
3. Удължава срока на учредената с решение на КФН квестура на Наталия Кумпикова на „Интерактив кампъни” ЕООД с три месеца, считано от 06.10.2017 г.
 
4. Вписва последваща емисия ценни  книжа, издадена от „Опортюнити България Инвестмънт” АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 800 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от един лев всяка. Вписва емисията в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.
 
5. Вписва последваща емисия ценни  книжа, издадена от „Корадо-България” АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 4 389 538 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от един лев всяка. Вписва емисията в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.
 
6. Изпраща писмо до „Принц фон Пройсен Кепитъл Лимитед” АД, гр. София, за отстраняване на непълноти и несъответствия във връзка със заявление на дружеството за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на емисия акции.
 
7. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Екип-98 Холдинг” АД, гр. София. Емисията е в размер на 10 000 000 лева, разпределени в 10 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации, с единична номинална и емисионна стойност от 1000 лева всяка, с дата на емитиране 10.02.2017 и дата на падеж 10.02.2024 г. и с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 6 %. Вписва посочената емисия облигации в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, с цел търговия на регулиран пазар.