Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 18.08.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 18.08.2020 г.


На заседанието си на 18.08.2020 г. КФН реши:

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Елана фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер до 10 500 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,01 лева всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва горепосочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява Нелина Мечкова за прокурист на инвестиционния посредник „Финансова къща Евър“ АД.

3. Вписва в регистъра „МГГ Адвайзърс“ ООД като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.

4. Изпраща писмо до „Черноморски Холдинг“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации.